د سمسټر ناکامي

د سمسټر ناکامي

لاندې صورتونه د محصل د سمسټر د ناکامۍ (تکرار سمسټر) سبب ګرځي

  1. کله چی محصل په هر مضمون کې ۷۵ سلنه حاضري  پوره نه کړي، د اړونده مضمون په وروستۍ ازموينه کې محروم شمېرل کيږي. هغه محصلين چې د سمسټر جمله کرېډټونو نيمايي  (۵۰ سلنه ) کرېډټونو کې محروم شي ياد سمسټر به په تکراري ډول لولي او په دې حال کې بل پوهنتون ته قانونا تبديلي هم نشي کولی.
  2. کله چې محصل د تاجيل پرته په يو سمسټر کې غايب شي
  3.  کله چې محصل محروم نه وي اما په ازموينو کې له ګډون وروسته له ۵۰ سلنې څخه  په ډېرو کرېډټونو کې ناکام شي

په هر مضمون کې د کاميابۍ نمرې ۵۵ سلنه دي.

 

د محصل د اخراج کېدو شرايط

لاندې صورتونه په دايمي توګه د محصل د اخراج سبب ګرځي:

  1. دوه ځلې په مسلسل ډول په یو سمسټر کې ناکامېدل یا محروميدل
  2. کله چې د یو محصل تحصلي دوره د شپږو کلونو څخه زیاته شي 
  3. کله چی محصل په یو سمسټر کې د نمرو ۶۰ سلنه عمومي اوسط پوره نه کړي، نو په اول ځل ورته شفاهي اخطاریه ورکول کیږي او د اخطاريي ورکول د نتایجو په جدول کې ثبتېږي.که چېرې محصل دويم ځل لپاره په پرله پسې توګه، بل سمسټر کې بیا هم د نمرو ۶۰ سلنه عمومي اوسط پوره نه کړي، نو د ازموينو مديريت په همغږۍ د اړوند پوهنځي له لوري ورته کتبي اخطاریه ورکول کیږي او د کتبي اخطاريي ورکړه د ازموينو مدیریت له خوا د نتایجو په جدول کې ثبت کیږي. او د محصل څخه کتبي تعهد اخیستل کیږي څو په زده کړو کې کوښښ وکړي. که چیرې محصل د درېیم ځل لپاره په پیوسته توګه، په بل سمسټر کې بیا هم  د نمرو ۶۰ سلنه اوسط پوره نه کړ؛ نو له پوهنتون څخه په دايمي ډول اخراجيږي.

 

error: Content is protected !!
X