نشر شوې څېړنې

نشر شوې څېړنې

د الفلاح پوهنتون استادانو له لوري تر دې دمه په بهرنيو څېړنيزو ژورنالونو کې لاندې څېړنې نشر شوي دي:

Leadership Behaviors And Work Effectiveness: Investigating Private Health Sector Jalalabad, Afghanistan1
Demand For And Supply Of Public Health Services In Eastern Region Of Afghanistan2
The Effect Of Talent Management On Peshawar-Based Public And Private Banks’ Performance3
Conceptual And Structural Differences Between Conventional Bonds And Suku4
Economics And Finance In The Qur’an: “A Collection Of Qur’anic Verses On Economic And Financial Matters”5
Assessing The Influence Of Selected Human Capital Management Factors On The Organizational Performance Of Higher Education Sector In Afghanistan6
Impact Of Talent Management And Employees’ Retention On Organizational Performance: A Case Of Kabul-Based Public And Private Banks7
Effect of compensation packages on job satisfaction and employees‟ retention: a case of Jalalabad-based private universities of Afghanistan8
A systematic literature review on the role of nepotism in talent acquisition9
Definition, types and ruling of the addition of thiqa; applied analysis of hadith10
Overseeing mechanisms of the implementation of constitution: a comparative study11
The influence of terrorism on human resource practices: a comparative study of Afghanistan and Pakistan12

د الفلاح پوهنتون د استادانو نشر شوې علمي-څېړنيزې مقالې

شمارهموضوعليکوالپوهنځی
۱په وقف کې د منفردې ارادې رولنصرالله مومندحقوق او سياسي علوم
۲د اسلامي امت د اختلاف لاملونه او د يووالي لارې چارېفريد احمد صمديشرعيات
۳د اسلامي فقهې په رڼا کې د سدالذرايع د اصل پېژندنهعبدالاحد محسنحقوق او سياسي علوم
۴د اړيکو پېژندنهغلام حيدر روښانژورناليزم
۵د تأليف ، تصنيف او دې ته ورته کلماتو توپيري پېژندنهاحسان الله مصلحشرعيات
۶د عقد په صحت د اکراه تاثيرات ( د اسلامي فقهې او افغانستان مدني قانون پرتليزه څېړنه)عبدالصبور مبارزحقوق او سياسي علوم
۷د قرينې په اساس د مدني دعوې اثباتحکيم الدين منځنیحقوق او سياسي علوم
۸په قرارداد کې د ارادې رول (د افغانستان او مصر مدني قوانينو او اسلامي فقهې پرتليزه څېړنه)نورالله نوري مجدديحقوق او سياسي علوم
۹د مأخذ ليکنې اوسني ارونهسميع الله ساپیژورناليزم
۱۰د مؤلف د حقوقو شاليد ته لنډه کتنهمحمد اسحاق شهزادشرعيات
۱۱قيافه او د دعوې په اثبات کې د هغې رولعلي احمد بهارحقوق او سياسي علوم
error: Content is protected !!
X