علمي تقويم

علمي تقويم

د ګرم سېرو ولاياتو لپاره د لوړو زده کړو وزارت د احکامو پر اساس، په الفلاح پوهنتون کې هر کال پسرلنی سمسټر د حمل مياشت په لومړۍ اونۍ او خزاني سمسټر د هر کال د ميزان مياشت په لومړۍ اونۍ کې پېل کيږي. پسرلنی سمسټر د سنبلې مياشت په څلورمه اونۍ، او خزانۍ سمسټر د حوت مياشت په څلورمه اونۍ کې تکميليږي.

S.NSemesterA.DL.Y
1SpringMarchHamal
2FallSeptemberMeezan

There are two semesters per annum. Teaching in each semester lasts for 16 weeks.

error: Content is protected !!
X