د انجنيری پوهنځي د اتمې دورې د پروژو دفاع ګانې پيل شوې.

نن دوشنبه، د انجنيری پوهنځي، اتمې دورې د سهار او ماښام شفټ محصلانو په دوه ويشتو ډلو کې د ژوري هئيت او د دفاع پروژو کمېټې مسوول پر وړاندې خپلې دفاع ګانې ترسره کړې، چې دې سره د دغه پوهنځي د پروژو دفاع ګانې پيل شوې.

error: Content is protected !!
X